چهره بزک کرده بانکداری خصوصی؛
چگونه تصمیم سلیقه ای مدیران بانک کارآفرین به اعتبار شرکت ها آسیب می زند

چالش های شرکت ها، موسسات تولیدی، کارآفرینان و صنعت گران ایرانی با سیستم بانکی ناکارآمد، مفسده زا و سودجوی کشور،

بیشتر بخوانید