مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان منصوب شد

باحکم مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مهندس مجتبی فریدونی بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل

بیشتر بخوانید