پیش بینی ۷ میلیون تن جوجه ریزی برای ماه رمضان

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی اصفهان گفت: بازارشب عید مرغ اصفهان تامین است و تقاضا مازاد بر مصرف باعث

بیشتر بخوانید