پیشنهادات اکبر ترکان در بخش معدن

پیشنهاد می کنم دولت و مجلس ۱۰ رویکرد را در بخش معدن مورد هدف قرار دهند تا توسعه کشور رقم

بیشتر بخوانید