قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی خبرداد:راه اندازی اپلیکیشن راهنمای تجارت

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی از راه اندازی اپلیکشین راهنمای تجارت در راستای استفاده از ظرفیت های صادرات

بیشتر بخوانید