مدیرعامل پتروشیمی لردگان مطرح کرد:
دلیل افزایش غلظت آمونیاک در پساب پروژه اوره لردگان

مدیرعامل پتروشیمی لردگان با تایید افزایش مقطعی غلظت آمونیاک پساب خروجی از این مجتمع که در مراحل پیش راه اندازی

بیشتر بخوانید