سقف وام مسکن از محل اوراق افزایش می یابد

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن از ارسال درخواست این بانک به شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات مسکن

بیشتر بخوانید