انتشار اوراق بدهی مناسب‌ترین راه برای تامین کسری بودجه

یک کارشناس اقتصادی با اعتقاد به اینکه انتشار اوراق بدهی مناسب‌ترین راه برای تامین کسری بودجه است، تاثیرات انتشار این

بیشتر بخوانید