استقرار مدل تعالی سازمانی چابک سازی و ارزش آفرینی برای ذینفعان را تضمین می کند

محمدرضا قربانی، مدیرعامل بانک دی در جلسه ای با حضور معاونین و مدیران بانک،اهتمام نامه تعالی سازمانی را امضاء کرد.

بیشتر بخوانید