نقدینگی کشورنقدینگی کشورایران:نقدینگی کشور به سمت سفته‌بازی رفته است

رئیس هیات مدیره مجمع کارآفرینان ایران، گفت: امروز همه صنایع بزرگ کشور معطل تامین نقدینگی هستند، اما مشکل آنجاست که

بیشتر بخوانید