آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده بانک اقتصادنوين (شرکت سهامی عام) به شماره ثبت 177132 و شناسه ملی 10102194601

مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده بانک اقتصادنوين (شرکت سهامي عام) براي انتخاب اعضاي هيات مديره، رأس ساعت 16:00 روز يک‌شنبه

بیشتر بخوانید