کمیته خبرگان حوزه مناقصات و قراردادها در نفت تشکیل شد

مدیرکل اداره نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌های وزارت نفت از تشکیل کمیته هفت نفره خبرگان حوزه مناقصات و

بیشتر بخوانید