گزارش عملکرد 7 ماهه وزارت صمت
افزایش 63 درصدی گواهی امضای الکترونیکی

در هفت ماهه امسال صدور جواز خدمات فنی و مهندسی افزایش 19.5 درصدی داشت. افزایش 63 درصدی گواهی امضای الکترونیکی

بیشتر بخوانید