صندوق بین‌المللی پول گزارش می دهد
کرونا،اقتصاد جهان را سه درصد کوچک کرد

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ۲۰۲۰ در آمریکا منفی ۵.۹ درصد و در اروپا منفی ۷.۵ درصد

بیشتر بخوانید