سود سوخت در جیب پنج هزار خانوار مرزنشین

سود حاصل از فروش و صادرات سوخت برای مرزنشینان در دولت تدبیر و امید بر مبنای دلایل کارشناسی افزایش چشمگیر

بیشتر بخوانید