پنجمین جلسه شورای مدیران شرکت راه آهن مناطق برگزار شد

قائم مقام راه آهن در پنجمین جلسه شورای مدیران مناطق گفت: افزایش تعداد لکوموتیوها و واگن های باری و مسافری

بیشتر بخوانید