کارگران فروردین چقدر حقوق می‌گیرند؟

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با تاکید بر اهمیت افزایش پایه حقوق، میزان دریافتی کارگران شاغل در سال پیش رو

بیشتر بخوانید