عملکرد شما کارکنان فولاد هرمزگان مایه مباهات است

مدیرعامل فولاد هرمزگان سالروز افتتاح شرکت را به همکاران و ذینفعان این شرکت طی پیامی که در ادامه آمده تبریک

بیشتر بخوانید