در کمیته هماهنگی بازرگانی مطرح شد:اعتبار سنجی بازرگانان انجام خواهد شد

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت: بزودی اعتبارسنجی بازرگانان نهایی می شود و این موضوع برای بخش

بیشتر بخوانید