در چهاردهمین کمیسیون صنایع دستی اتاق تعاون ایران صورت می گیرد؛بررسی نحوه اجرای قانون اشتغال روستایی و عشایری در حوزه صنایع دستی

بررسی نحوه اجرای قانون اشتغال روستایی و عشایری در حوزه صنایع دستی کمیسیون تخصصی صنایع دستی، فرش و گردشگری در

بیشتر بخوانید