برداشت غیرمجاز سرب و روی آلبلاغ اسفراین هنوز ادامه دارد

اگرچه منطقه معدنی آلبلاغ اسفراین از حضور سودجویان و متجاوزان به ذخایر زیرزمینی پاکسازی شده، اما برداشت غیرمجاز سرب و

بیشتر بخوانید