نخستین پروانه بهره برداری گردشگری معدنی انگوران صادر شد

نخستین پروانه بهره برداری گردشگری معدنی (ژئوتوریسم) انگوران به مدت ۳ سال از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و

بیشتر بخوانید