به منظور جذب سرمایه گذاران، ۱۳۷ فرصت گردشگری در خراسان رضوی معرفی شد

۱۳۷ فرصت سرمایه گذاری گردشگری جدید در سطح خراسان رضوی شناسایی و به منظور جذب سرمایه گذاران معرفی شدند. به

بیشتر بخوانید