بانک مرکزی مجدداً در بخشنامه‌ای تأکید کرد؛بانک‌ها وام ازدواج را با اخذ یک ضامن معتبر و سفته پرداخت کنند

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دوباره بانک‌ها را مکلف کرد تا وام ازدواج را با اخذ یک ضامن معتبر و سفته

بیشتر بخوانید