برگزاری نخستین جلسه بررسی تهيه سند تحول شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب

 طرح ایجاد سند تحول با مشارکت همه اعضای سازمان یعنی کارکنان و مدیران از طریق تغییر در باورها، نگرش ها

بیشتر بخوانید