آموزش مادران و بانوان اولین گام در ارتقای سطح سواد آبی جامعه

مدیرکل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره‌وري آب و آبفای وزارت نیرو گفت: آموزش مادران و بانوان اولین گام اساسی

بیشتر بخوانید