سرپرست معاونت امور صنایع در خانه صنعت ، معدن وتجارت تاکیدکرد:
ایجاد مکانیزم قانونی برای ارزشگذاری دارایی های نامشهود

سرپرست معاونت امور صنایع با تاکید برلزوم تهیه قانونی برای ادغام بنگاه ها و برنامه ریزی برای شناسای روش های

بیشتر بخوانید