کرونا صادرات پتروشیمی ایران را کاهش داد

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با اشاره به اینکه صادرات پتروشیمی ایران از نظر وزنی کاهش نداشته،‌ گفت: شیوع کرونا

بیشتر بخوانید