برای اولین بار در ذوب آهن اصفهان انجام شد
بازسازی کامل سیستم الکتریکی لکوموتیوهای روسی شرکت

دایره جریه (دپو تعمیرات لکوموتیوها) مدیریت راه آهن و ترابری تعمیر و نگهداری وسائل نقلیه ریل رو را برعهده دارد

بیشتر بخوانید