ایمیدرو و انجمن مهندسی معدن تفاهمنامه همکاری امضا کردند

ایمیدرو و انجمن نظام مهندسی معدن، تفاهمنامه همکاری در سه حوزه امضا کردند. این سند بین غریب پور رییس هیات

بیشتر بخوانید