رییس‌جمهور در استان کرمان:
فناوری سدسازی ایران در سطح منطقه و جهان صاحب قدرت اجرا است

رییس‌جمهور گفت: کشور ما زمانی در زمینه سدسازی توان طراحی و اجرا نداشت ولی امروز نه تنها نیاز خود را

بیشتر بخوانید