اجرای قراردادهای نفت نشان دهنده اعتماد و باور عملی شرکت ملی نفت به پیمانكاران داخلی است

مدیر عامل شركت توسعه پترو ایران گفت: اجرای قراردادهای EPD و EPC نشان دهنده اعتقاد و باور عملی شركت ملی

بیشتر بخوانید