وزیر امور اقتصادی و دارایی:بانک کشاورزی نخستین بانک کشور در اجرای حاکمیت شرکتی است

دکتر فرهاد دژ پسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت اصلاح اجرای حاکمیت شرکتی در نظام بانکی

بیشتر بخوانید