استقرار یک بیمارستان صحرایی کوچک در منطقه ویژه پارس
نخستین اتوبوس اورژانس پارس جنوبی رونمایی شد

نخستین خودرو فرماندهی عملیات و ارتباطات مدیریت بحران وزارت نفت و همچنین نخستین اتوبوس اورژانس پارس جنوبی رونمایی شد؛ خودرویی

بیشتر بخوانید