کیوان کاشفی در کمیسیون گردشگری اتاق کرمانشاه
صنعت گردشگری اصلی‌ترین ظرفیت تحقق رشد اقتصادی ایران است

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است در شرایط فعلی، صنعت گردشگری، اصلی‌ترین ظرفیت کشور برای رسیدن به

بیشتر بخوانید