جلیل سبحانی بازنشسته شد

 مهندس جلیل سبحانی که با خدمات ارزنده خود درصنعت نفت و پتروشیمی نام نیکی از خود به یادگار گذاشته بود

بیشتر بخوانید