رییس مرکز ملی فضای مجازی
تدابیر مخابراتی کشور،برای پاسخگوی بحران کرونا چیست؟

رییس مرکز ملی فضای مجازی گفت: برای اینکه زیرساخت مخابراتی کشور پاسخگوی کل نیازهای مربوط به دورکاری و آموزش مجازی

بیشتر بخوانید