کاهش نرخ دلار و فرصت سودسازی آلومینیومی ها

دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران گفت: با کاهش نرخ دلار هر چه مواد اولیه ارزان تر خریداری شود نرخ محصول

بیشتر بخوانید