سرانجام آلودگی‌های نفتی خلیج‌فارس چه شد؟

همواره تاسیسات نفتی به مناطق پیرامونی خود آلودگی را هدیه کرده اند، در روزهای اخیر نیز خلیج‌فارس با یکی از

بیشتر بخوانید