روحانی آزادسازی منابع ارزی مسدودشده در بانک‌های خارجی را ضروری دانست

رئیس جمهوری با قدردانی از اقدامات بانک مرکزی برای آزادسازی بخشی از منابع ارزی مسدودشده کشور در بانک‌های خارجی، بر

بیشتر بخوانید