با اقدام به هنگام نفت و گاز مارون
آتش سوزی جنگلهای حوزه ی غیزانیه مهار شد

رئیس HSE شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از مهار آتش سوزی سنگین در جنگلهای 2 روستای بخش غیزانیه

بیشتر بخوانید