پرداخت آب‌بهای بهره‌برداران آب‌های زیرزمینی از امسال

مجری طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: بهره‌برداران آب‌های زیرزمینی از امسال آب‌بها پرداخت

بیشتر بخوانید