گزارش عملکرد شرکت های مدیریتی و تولیدی زیر مجموعه صندوق بازنشستگی فولاد اعلام شد

با برنامه ریزی صورت گرفته در صندوق بازنشستگی فولاد، شرکت های مدیریتی و تولیدی تابعه صندوق در سال 1399 در مقایسه با سال 1398 دستاوردهای مطلوبی به ویژه در افزایش سودآوری و تولید و فروش داشتند که آمار تفکیکی مربوط به هر یک از این شرکت ها اعلام شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، سود خالص شرکت سرمایه گذاری صندوق فولاد 6/79 درصد و درآمدهای عملیاتی شرکت 8/94 درصد در مقایسه با سال 98 افزایش داشته است.

همچنین تغییر ماهیت از یک شرکت راکد تجاری به یک شرکت سرمایه گذاری و مدیریت دارایی، استقرار نظام بودجه و کنترل مدیریت در شرکت های تابعه، ساماندهی بخشی از دارایی های صندوق بازنشستگی فولاد و آماده سازی شرکت سنگ آهن مرکزی جهت عرضه در فرابورس از دیگر دستاوردهای مهم شرکت در سال 1399 بوده است.

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در سال 1399 در حوزه فروش با افزایش 80 درصدی، در حوزه تولید با افزایش 7 درصدی و در حوزه سودآوری با افزایش 82 درصدی در مقایسه با سال 1399 مواجه بوده است.

همچنین اتمام پروژه عظیم گندله سازی و تولید 800 هزار تن گندله و پرداخت بدهی های معوق چندین ساله از دیگر دستاوردهای شرکت در سال 1399 بوده است.

شرکت دخانیات ایران

شرکت دخانیات ایران در سال 1399 در تولید سیگارت افزایش 49 درصدی، در تولید تنباکو ، افزایش 7/8 درصدی و در حوزه افزایش فروش افزایش 45 درصدی داشته است.

ضمن اینکه توسعه سیستم توزیع فروش مویرگی و افزایش 126 درصدی نسبت به سال 1398 و افزایش 30 درصدی سهم محصولات شرکت دخانیات در بازار مصرف کشور نسبت به سال 1398 از دیگر دستاوردهای مهم شرکت بوده است.

شرکت زغالسنگ کرمان

شرکت زغالسنگ کرمان در سال 1399 با افزایش فروش 92 درصدی وافزایش سود خالص 198 درصدی در مقایسه با سال 1398 مواجه بوده است.

همچنین راه اندازی معدن آبنیل شمالی به روش کاملا مکانیزه و اجرا و اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل از دیگر دستاوردهای مهم شرکت بوده است.

شرکت معادن اسفندقه

شرکت معادن اسفندقه در سال 1399 در حوزه تولید، افزایش 14 درصدی ، در حوزه فروش، افزایش 117 درصدی و در حوزه سود خالص، افزایش 491 درصدی داشته است.

همچنین فعال کردن پروژه فروکروم و انجام فرآیند جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه، فعال کردن تعدادی از معادن راکد وایجاد اشتغال و ارزش افزوده از دیگر دستاوردهای مهم این شرکت بوده است.