پیشنهادی برای صندوق فولاد با دارایی۳۰ هزار میلیاردی بورسی و غیر بورسی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بدهکاری ۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق بازنشستگی فولاد و پیشنهادی برای دارایی۳۰ هزار میلیارد تومانی بورسی و غیربورسی خبر داد.

به گزارش” آوای صنعت ”، محمدرضا پور ابراهیمی درباره بررسی آخرین وضعیت بودجه ای صندوق بازنشستگی فولاد گفت: با استناد به گزارش های حسابرسی شده، دولت حدود 60 هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی فولاد بدهکار و مکلف است به شکلی ایفا کند. از سوی دیگر مجموعه دارایی های در اختیار این صندوق حدود 30 هزار میلیارد تومان و شامل 16 و 14 هزار میلیارد تومان دارایی بورسی و غیربورسی است.

وی افزود: براساس گزارش روسای کانون های بازنشستگان فولاد با وجود مجموعه دارایی های بورسی و غیربورسی و همچنین مطالبات این صندوق از دولت، مجموع کل تعهدات در بودجه سال آینده حدود7.2 هزار میلیارد تومان برای جمعیت 87 هزار نفری بازنشستگان صنعت فولاد در نظر گرفته شده اما تاکنون عدد تعیین شده در لایحه بودجه 1400 حدود 5.5 هزار میلیارد تومان است. بنابراین مابه تفاوت باید به شکلی در قالب همسان سازی در ردیف های بودجه قرار گیرد یا به شکل دیگری از منابع داخلی صندوق بازنشستگی در نظر گرفته شود.

پورابراهیمی ادامه داد: مقرر شد صندوق بازنشستگان فولاد گزارشی به کمیسیون اقتصادی ارائه کند و پیش بینی اعداد و ارقام در ارتباط با این موضوع ارائه شود. در صورت تایید این گزارش توسط نمایندگان، مبنای محاسبه توافق دو تا سرفصل منابع نهایی می شود.پیشنهادی هم مطرح شد که اگر وضعیت 30 هزار میلیارد تومانی دارایی های بورسی و غیربورسی نتواند منابع قابل توجهی برای بازنشستگان ایجاد کند، مجلس موضوع را از طریق تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی فولاد به صورت جداگانه پیگیری کند.