پیشرفت سازندگان و توسعه نظام پیمانکاری داخلی با حمایت صنعت نفت

دکتر فریدون عباسی، رییس کمیسیون انرژی مجلس، پیشرفت سازندگان و توسعه نظام پیمانکاری داخلی در سایه صنعت نفت را دستاوردی مثبت در راستای حمایت از نیروی انسانی و دانش بومی برشمرد.

به گزارش” آوای صنعت ”، دکتر عباسی گفت: با نگاهی به گزارش دستاوردهای شرکت، سطح دانش و تجربه در بخش خصوصی به ویژه شرکتهای خوزستانی قابل مشاهده بوده و این در نتیجه اعتماد و حمایت های پیوسته صنعت نفت از این شرکت ها محقق گردیده است.

همچنین وی افزود: باید مستندات این دستاوردها در حوزه ساخت کالا و تجهیزات صنعت نفت جهت اهداف آموزشی و پژوهشی در اختیار مراکز دانشگاهی قرار گیرد.

دکتر عباسی در پاسخ به این پرسش که کمیسیون انرژی برای رفع موانع پیش روی صنعت نفت چه اقداماتی را به انجام خواهد رساند، گفت: کمیسیون ادر صدد است تا در راستای رفع موانع پیش روی صنعت نفت از مجلس مصوبات مناسب را اخذ نماید و با توجه به محدودیت های موجود در صادرات نفت، با انجام کارشناسی های مشترک، اعتبارات مورد نیاز مورد نیاز صنعت نفت برای پیشبرد اهداف تولیدی را از منابع داخلی تامین خواهیم کرد.

وی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی را رابط بین سایر کمیسیون ها معرفی کرد و یادآور شد: مسائل مرتبط با مناطق نفت خیز جنوب در مجلس را پیگیری و از کمک سایر کمیسیون ها در راستای سرعت بخشی فرآیندهای قانونی و اجرایی طرح های کلان این شرکت استفاده خواهیم کرد.

منبع:مناطق نفتخیز جنوب