هشتاد و ششمین واحد تولید شمش فولاد راه اندازی شد

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با افتتاح واحد البرز ناب آرش استان زنجان، تعداد واحدهای بزرگ تولید شمش کشور به ۸۶ رسید.

به گزارش” آوای صنعت ”،  سعید زرندی در استان زنجان گفت: با افتتاح این واحد صنعتی ۲.۵ درصد به ظرفیت شمش فولاد کشور افزوده شد و ظرفیت ایران در تولید شمش به ۴۰ میلیون تن رسید.

وی افزود: این واحد صنعتی با همکاری و سرمایه گذار خارجی ایجاد شده و ۱ میلیون تن ظرفیت تولید شمش فولاد را دارد.

زرندی توضیح داد: هدف کشور تکمیل واحدهای صادرات محور ، تکمیل کننده زنجیره ارزش صنعت و تامین کننده مواد اولیه می باشد.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: تا پایان سال پیش بینی می شود ۴ طرح دیگر راه اندازی شده و ۲.۷ میلیون تن به ظرفیت شمش فولادی افزوده می شود.

زرندی همچنین گفت: بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، علی رقم کاهش جهانی تولید در سال۲.۲۰ بیش از ۱۳ درصد رشد در تولید فولاد خام در ایران اتفاق افتاده است.