نکته ای درباره هزینه ویزیت بازنشستگان نفت

در صورت مراجعه به مراکز درمانی و مطب پزشکان که طرف قرارداد با صندوق نیستند، لطفاً از پزشک مربوطه بخواهید که مبلغ پرداختی ویزیت را در برگ نسخه با تاریخ ویزیت و نام فرد، درج و گواهی نماید تا امکان بازپرداخت وجه آن، وجود داشته باشد.

به گزارش” آوای صنعت ”،  لذا ویزیت های پزشکی بعد از تاریخ 15 اردیبهشت ماه که مبلغ ویزیت در سایر اوراق و اسناد درمانی مانند نسخه دارویی و برگ آزمایش درج شده باشد پذیرفته نخواهد شد.