نفت در گذر زمان/نهم مرداد۱۳۳۶

نخستین قانون نفت ایران به تصویب رسید.

به گزارش” آوای صنعت ”،  نخستین قانون نفت ایران به تصویب رسید و به موجب آن اجازه توسعه سریع صنعت نفت ایران در سراسر کشور و از طریق قراردادهای جدید نفتی به شرکت ملی نفت ایران داده شد.