مخبر معاون اول دولت سیزدهم شد

دکتر محمد مخبر به عنوان معاول اول رئیس جمهور منصوب شد

به گزارش” آوای صنعت ”، آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، طی حکمی دکتر محمد مخبر را به عنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب کرد.