عدم بهره برداری درست از ظرفیت معادن

دلخوش اباتری با بیان اینکه از ظرفیت معادن کشور استفاده درست و بهینه ای نشده است گفت: کاهش میزان وابستگی بودجه و اقتصاد به نفت امری ضروری است و مجلس هم برای آن برنامه ریزی می کند.

به گزارش” آوای صنعت ”، سید کاظم دلخوش اباتری ،کاهش میزان وابستگی بودجه سالانه کشور و اقتصاد به نفت را امری ضروری خواند و اظهار داشت: معادن، منبع خوبی برای درآمدزایی محسوب می شوند اما در حال حاضر از ظرفیت معادن کشور استفاده درست و بهینه ای نشده است.